ביצעתם עבירות בנייה? קנסות של עד 300,000 ₪

עו"ד אוהד שפק
עו"ד אוהד שפק

ביצעתם עבירות בנייה? קנסות של עד 300,000 ₪

 

ב-20 ביוני 2018 הותקנו תקנות העבירות המינהליות, לפיהן ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבירות בנייה ושימוש חורג, כמו גם על הפרת צווים מינהליים – כדוגמת צו הפסקת עבודות בנייה, צו לפינוי קרקע וצו שיפוטי לפינוי פלישה למקרקעין או להריסת בנייה בלתי חוקית.

 

התקנות הם חלק מרפורמה מקיפה בנושא התכנון והבניה מתוך חשיבה ממשלתית שיש לעבור מאכיפה פלילית לאכיפה כלכלית שכן הליכים פליליים בבתי המשפט לא השיגו את המטרה שלשמם הם נועדו – מניעת עבריינות בתחום התכנון והבניה.

 

תופעת הבנייה הבלתי חוקית

תופעת הבנייה הבלתי חוקית והפלישה לקרקעות המדינה מצויה עמנו שנים לא מעטות. במרוצת השנים, מערכת אכיפת החוק ומערכת בתי המשפט התייחסה לתופעה זו בחשיבות פחותה למדי, אולם בעשור האחרון נדמה כי בית המשפט העליון נדרש להקשיח את התופעה אשר הפכה למכת מדינה. בפסיקותיהם בשנים האחרונות, הדגיש בית המשפט העליון כי בנייה או שימוש בקרקע בדרך בלתי חוקית סותרת את דיני התכנון בישראל, נוגדת את האינטרס הציבורי וחותרת תחת מושגי יסוד של שלטון החוק.

 

לדברי בית המשפט העליון, קידום טובת הציבור מחייבת כי פיתוח ובנייה ייעשו על-פי החוק ועל-פי תוכניות והיתרי בנייה שהוצאו על פי דין וכי עצימת עין מהפרת שלטון החוק בתחום אחד של הפעילות האנושית, סופה שתביא לזלזול בחוק גם בתחומי חיים אחרים.

 

מיהם הגופים השונים הלוקחים חלק במערכת האכיפה של דיני התכנון והבנייה?

בבסיס המערכת ניצבות הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, אשר להן האחריות והסמכות לבצע אכיפה יעילה של עבירות בתחומי התכנון והבנייה בתחום מרחב התכנון שלהן באמצעות מערך הפיקוח והתביעה המקומיים. מערך הפיקוח מבצע פעולות חקירה, אשר מסקנותיהן מועברות לתובע הוועדה המקומית. התובע, אשר מחזיק בכתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה מוסמך להחליט על המשך הטיפול בתיק ובכלל זה על הגשת כתבי אישום. לצד ההליך הפלילי, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להפעיל כלים מינהליים אכיפתיים, ובכלל זה הוצאת צווי הריסה כנגד בנייה בלתי חוקית או צווי הפסקת שימוש. ביצוע הצווים המינהליים או השיפוטיים, נעשה באופן עצמאי על-ידי המפר או על-ידי גורמי הביצוע בוועדה המקומית. כאשר ברור לוועדה המקומית כי יהיה לה קושי לאכוף את הצווים, היא יכולה לבקש סיוע ממשטרת ישראל בכדי לבצעם.

 

במרחבי התכנון המחוזיים, קיימת למדינה סמכות אכיפה ראשונית ופעולות הפיקוח והאכיפה מבוצעות בעיקר על ידי היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה.

 

קיימות רשויות נוספות להן סמכויות פיקוח, הוצאת צווים או אף הגשת כתבי אישום, אגב הפרות הנוגעות לדיני תכנון ובניה או פלישה לקרקעות המדינה. כך למשל רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בתחום הסביבה החופית.

 

הקנסות החדשים

במסגרת התקנות החדשות, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 20 בדצמבר 2018, יוטלו קנסות חדשים על עברייני בנייה בדרך פשוטה יחסית – כאשר מפקח יגיע לנכס מקרקעין ויראה שיש בו שימוש אסור, הוא ייתן התראה להפסיק את השימוש תוך 30 ימים, שלאחריהם יוטל קנס מינהלי בהתאם לתקנות.

 

הקנסות יוטלו לפי מספר קטגוריות:

 

המבצע עבודה אסורה במקרקעין המיועדים לתשתיות לאומיות או מצויים בסביבה חופית או הוכרזו כקרקע חקלאית או שהם גן לאומי או שמורת טבע או מיועדים להיות שטח ציבורי פתוח – ניתן יהיה להטיל קנס שינוע בין 10,000 ₪ ל-300,000 ₪ תלוי בהיקף העבודה או השימוש החורג. המבצע עבודה אסורה במקרקעין אלה למטרת מגורים היקף הקנס יהיה מחצית מהאמור בתקנות.

 

מי שמבצע עבודה אסורה במקרקעין שהם לא מה שתואר לעיל (חופים, תשתיות לאומיות, גנים לאומיים וכדומה) – ניתן יהיה להטיל עליו קנס שינוע בין 25,000 ₪ ל-150,000 ₪ לפי היקף העבודה או השימוש החורג.

 

באשר לעבודות אסורות במקרקעין בנסיבות שימוש של מגורים, הרי שהתקנות קובעות קנסות כספיים רק מחריגה של 25 מ”ר ואילך. בגין חריגה בנסיבות שימוש של מגורים שנעה בין 25 מ”ר ל-100 מ”ר ניתן יהיה להטיל קנס של 25,000 ₪ ובגין חריגה של למעלה מ-100 מ”ר ניתן יהיה להטיל קנס של 50,000 ₪. מן הראוי לציין כי בהקשר זה, ניתן יהיה להטיל קנס יומי של 750 ₪ בגין שימוש מתמשך.

 

באשר לעבודות אסורות במקרקעין בנסיבות שימוש של מגורים עד שטח של 25 מ”ר – הפרקטיקה היא כי יחולו הסדרים מותנים. הכוונה שהתובע יפנה למפר וייתן לו רשימה של תנאים שאם ימלא אחריהם, ביניהם גם תשלום שיכול להגיע כדי כמה עשרות אלפי שקלים, התיק ייסגר.

 

כדאי לזכור כי לגבי כל קנס מינהלי, ניתנת אפשרות לנקנס להישפט ולהשמיע את יומו בבית המשפט.

 

קנס מינהלי – לא פוסל מתן צו מינהלי במקביל

 

כמו כן, הטלת קנסות מינהליים אינם פוסלים מתן צווים מינהליים במקביל.

  • צו הריסה מינהלי – המדובר בצו להריסת בניה בלתי חוקית, אשר ניתן על-ידי יו”ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה או יו”ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. הצו תקף למשך 30 ימים בלבד, ובית המשפט רשאי להאריך את המועד לביצועו ב-30 ימים נוספים. מלבד רכיב הזמן, הצו מוגבל אף בתנאים נוספים (בין היתר, היעדר אכלוס המבנה) ומכאן החשיבות לביצועו בלוח זמני קצר ביותר.
  • עשיית דין עצמי – רשות מקרקעי ישראל פועלת בהתאם להוראות סעיף 18(ב) לחוק המקרקעין, המאפשרות פינוי מחזיק שלא כדין תוך 30 יום מיום התפיסה.
  • צו פינוי קרקע – זהו כלי האכיפה המרכזי בידי רשות מקרקעי ישראל. ניתן להוציא צו פינוי הקרקע בתוך שישה חודשים מיום שהתברר כי התפיסה הייתה שלא כדין, ולא יאוחר משלושים ושישה חודשים מיום התפיסה.
  • צו שיפוטי לפינוי פלישה למקרקעין או להריסת בניה בלתי חוקית – מדובר בצו שניתן בידי בית המשפט במסגרת הליך משפטי מתאים לסוג הצו המבוקש (הריסה, פינוי פולש, איסור שימוש וכדומה). כאשר העבירה כוללת בנייה שלא כדין, מתבקש בדרך כלל בית המשפט לתת במסגרת גזר הדין צו הריסה בהתאם לסעיף 205 לחוק התכנון והבנייה.

 

בנוסף, התקנות החדשות מאפשרות להטיל קנס של 50,000 ₪ כנגד מי שיפר צו מינהלי כאמור לעיל.

 

יתרונות וחסרונות

מטרת התקנות היא לסייע בשיפור וייעול האכיפה, באמצעות יצירת הרתעה כלכלית מפני ביצוע עבירות על חוק התכנון והבנייה תוך מתן תמרוץ להפסיק את העבירה ולהשיב את המצב לקדמותו. הנחת העבודה היא כי מדובר בהליך פשוט יחסית המאפשר הטלת קנס בהתאם לקריטריונים מאד ברורים, אשר פורטו בתקנות.

 

לצד יתרונות האכיפה המינהלית, הוויתור על ה-“כתם הפלילי” הרובץ על עבירות תכנון ובנייה משרת את התפיסה הרווחת בציבור כיום כי מדובר בעבירות שאינן חמורות.

 

יש לזכור כי לצד האפשרות לפנות לאפיק של עבירה מינהלית ולהטיל קנסות, עדיין נותרת האפשרות לפנות לאפיק הפלילי הרגיל.

 

לדו”ח מפורט ומנומק של הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית מינואר 2016 בראשותו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), מר ארז קמיניץ – לחצו כאן.

השאר תגובה

אודות

המשרד מתמחה בנדל”ן ובמיסוי מקרקעין, בנושאי ירושה צוואות ועיזבונות, וכן ובליטיגציה בבתי המשפט. המשרד משלב מומחיות בתחומי משפט מגוונים תוך הבנה והיכרות מעמיקה עם הרגולציה בישראל ועם הסביבה העסקית.

כתובות המשרד :
ירושלים רחוב קרן היסוד 34, 9214913
תל אביב: רחוב יהודה ונח מוזס 13 (בית אגיש רבד), 6744252.

פוסטים אחרונים

עקבו אחרינו

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן